Inschrijfreglement

INSCHRIJVINGSREGLEMENT VOOR WEDSTRIJDEN MET VOORINSCHRIJVING
In de wedstrijdkalender aangegeven met een pennetje
 1. Inschrijven voor een wedstrijd georganiseerd door de weco kan gedurende het gehele jaar. De inschrijving geschiedt via telegolf . In enkele gevallen wordt ingeschreven via een inschrijflijst die op het publicatiebord in het clubhuis wordt opgehangen. Men kan zich gedurende een periode van drie weken inschrijven voor de dinsdag gezelligheidswedstrijden. De inschrijving sluit een week voor de wedstrijd. Voor de senioren fun wedstrijden wordt de inschrijvingslijst twee weken voorafgaande aan de wedstrijd opgehangen.De inschrijving sluit een half uur voor aanvang van de wedstrijd .
 2. Indien men bij de inschrijving voor een wedstrijd bijzonderheden wil vermelden, zoals bijv. gebruik van een handicart, dan doet men dit via de mogelijkheid ‘Opmerkingen’ in het inschrijfmenu.
 3. Bij verhindering voor de betreffende wedstrijd kan de inschrijving worden ingetrokken tot uiterlijk één week voor de datum van de wedstrijd. Enkele bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op inschrijving via een inschrijflijst op het publicatiebord:
  • Naast uw naam dient u uw lidmaatschapscode en handicap te vermelden. Elke ingeschreven deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en voor de ingevulde handicap.
  • Bij verhindering streept u niet uw naam op de inschrijvingslijst door, maar vermeldt u uw naam in de kolom “afberichten”. Een speler die zich inschrijft op de plaats van een (ondanks deze regel) toch doorgestreepte naam, wordt automatisch van de desbetreffende wedstrijd uitgesloten.
  • De kolom “reserves” op de inschrijvingslijst kan worden gebruikt door leden die nog willen inschrijven als de lijst vol is.
 4. De startlijst wordt in de week voorafgaande aan de wedstrijd, in sommige gevallen op het publicatiebord in het clubhuis opgehangen. Daarnaast wordt de startlijst gepubliceerd op de website en zijn kopieën aanwezig in het restaurant en bij de caddiemaster.
 5. Het door deelnemers aanbrengen van veranderingen in de startlijst is niet toegestaan.
 6. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de startlijst aan te brengen.
 7. Nadat de startlijst is gepubliceerd, wordt men geacht ook daadwerkelijk aan de wedstrijd deel te gaan nemen. Mocht men alsnog verhinderd zijn te spelen, dan dient men dit zo spoedig mogelijk te melden aan de wedstrijdleiding voor de betreffende wedstrijd. De wedstrijdleiding kan vragen naar de redenen van de verhindering. Indien naar het oordeel van de wedstrijdleiding deze verhindering onvoldoende zwaarwegend is, kan de wedstrijdleiding de betreffende speler een sanctieopleggen als bedoeld in de “Algemene regels ten aanzien van wedstrijden” zoals die in de wedstrijdagenda zijn gepubliceerd.
 8. Op de dag van de wedstrijd met voorinschrijving dient u zich uiterlijk 30 minuten voor uw starttijd te melden bij de wedstrijdleiding in het clubhuis. Is dit niet het geval, dan kan de wedstrijdleiding tot diskwalificatie overgaan.
 9. Wanneer uw handicap tijdens één van de weekwedstrijden is gewijzigd, dient u dit vóór de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Strokeplay: indien geen handicap is vermeld op de scorekaart voordat deze wordt ingeleverd, of indien de vermelde handicap hoger is dan waarop de speler recht heeft en dit van invloed is op het aantal ontvangen slagen, wordt de speler gediskwalificeerd (RegeI6-2b).
 10. Leden die tussen het moment van inschrijving en de wedstrijd hun handicap zodanig hebben verlaagd, dat zij in een andere categorie zouden moeten spelen, mogen nog eenmaal in de handicapcategorie starten die bij de inschrijving van toepassing was. Zij spelen wel met de aangepaste (nieuwe) handicap.
 11. Uiterlijk vijf minuten voordat u moet afslaan meldt u zich op de tee. Indien u zich te laat meldt, maar binnen vijf minuten na de starttijd kunt afslaan, is de straf in Strokeplay twee strafslagen op de eerste hole en in Matchplay verlies van de hole. In andere gevallen volgt diskwalificatie (Regel 6, Aanh. 1, Deel C, punt 2). Aan leden die zich bij herhaling te laat melden, zie ook punt 8, kan door de wedstrijdcommissie een sanctie worden opgelegd als bedoeld in art. 14 van de Algemene regels ten aanzien van wedstrijden. . Ook aan leden die zonder bericht van verhindering niet bij de wedstrijd aanwezig zijn, kan door de wedstrijdcommissie een sanctie worden opgelegd als bedoeld in het hiervoor genoemde artikel.
 12. De prijsuitreiking vindt na afloop van de wedstrijd plaats. De wedstrijdcommissie stelt het op prijs dat de deelnemers hierbij aanwezig zijn. Indien u niet bij de prijsuitreiking aanwezig kunt zijn, meldt u dit dan bij de wedstrijdleiding. Het recht op een prijs gaat bij afwezigheid verloren.
 13. Het aantal deelnemers aan een shotgunwedstrijd bedraagt minimaal 54 bij een 18 holes wedstrijd en een minimum van 30 bij een 9 holes wedstrijd. Wordt dit aantal bij sluiting van de inschrijving niet gehaald, dan wordt de wedstrijd omgezet in een normale wedstrijd met opeenvolgende starttijden.
 14. Overigens gelden tevens de “Algemene regels”.

Voor de clubkampioenschappen gelden aanvullende regels, die de commissie bij de inschrijving voor de desbetreffende wedstrijd bekend zal maken.


fallback

Baanstatus

Baan open

Driving range open

Trolley’s toegestaan

Buggy’s toegestaan

Wintergreens

Qualifying

X

Stimp