Taken H&R cie

Taken van de Handicap & Regelcommissie


De taken van de Handicap & Regelcommissie strekken zich, zoals de naam al aangeeft, uit over 2 terreinen. Enerzijds is de commissie verantwoordelijk voor alles wat met de handicapregistratie van clubspelers te maken heeft, anderzijds is de commissie verantwoordelijk voor alles wat met regeltechnische zaken te maken heeft. Bij sommige golfverenigingen zijn deze 2 taken ondergebracht bij aparte commissies, bij de Westfriese hebbend we dit gecombineerd in één commissie. Al deze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Vademecum van de NGF.

Op het terrein van de handicapregistratie is de commissie onder andere verantwoordelijk voor het:
– toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de Exacte en Playing (Club) Handicaps van alle clubleden volgens de regels van het EGA handicapsysteem. (daaronder valt ook de jaarlijkse handicapaanpassing en het zorgdragen dat de handicap van leden in overeenstemming is met de werkelijke speelsterkte)
– voorlichten aan de leden inzake alle regels welke betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van de Handicaps
– bepalen van de Stroke Index
– adviseren inzake de lay-out van de Scorekaart

Voor wat betreft de regeltechnische zaken is de commissie verantwoordelijk voor het:
– organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie
– namens de NGF afnemen van regelexamens voor Clubhandicap 54
– publiceren van uitleg m.b.t golfregels, veel voorkomende situaties/problemen met de golfregels en veranderingen in de golfregels
– oplossen van regelproblemen die zich bij verenigingswedstrijden hebben voorgedaan, of die door leden zijn voorgelegd (na eventuele ruggespraak met de Regiocommissaris en/of de CRAS&H van de NGF).
– geven van richtlijnen aan de wedstrijd organiserende commissies en toezien op de naleving van de eisen betreffende Qualifying Wedstrijden
– vaststellen of er sprake is van Qualifying condities
– vaststellen van Local Rules
– adviseren van de wedstrijdorganiserende commissies inzake bijzondere  voorvallen bij wedstrijden met betrekking tot de golfregels
– adviseren aan de baancommissie inzake regeltechnische gevolgen van baanaanpassingen
– vaststellen na overleg met de baancommissie van droppingzones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, gele, witte en blauwe paaltjes
– contacten onderhouden met de Regiocommissaris en de CRAS&H (Commissie Regels, Amateurstatus & Handicaps) van de NGF
De Handicap & Regelcommissie bestaat uit 5 leden.
De commissie komt regelmatig bij elkaar en bespreekt dan onder andere de ontwikkelingen in de regelgeving, specifieke regelsituaties die zich op onze baan voordoen, vragen van leden en de organisatie van regelexamens voor Clubhandicap 54. Daarnaast heeft de commissie regelmatige overleg met de baancommissie.
Commissieleden Dick Biesheuvel (NGF Referee) en Dirk Jan de Roo (NGF Clubreferee) zijn door de club aangesteld als clubreferee en met name tijdens de NGF competitie zijn zij beschikbaar om uitspraak te doen in geval van discussie over de toepassing van golfregels
De (bijna) dagelijkse werkzaamheid van de commissie is voornamelijk het verwerken van de scorekaarten van wedstrijden en de Qualifying kaarten. Hoewel deze meestal rechtstreeks in de computer worden ingevoerd door respectievelijk de commissies en/of de speler zelf, worden zij gecontroleerd en overgezet naar het handicapregistratiesysteem.
Maximaal vier à vijf keer per jaar worden regelexamens voor Clubhandicap 54 georganiseerd, vooraf gegaan door 2 regelavonden.


fallback

Baanstatus

Baan open

Driving range open

Trolley’s toegestaan

Buggy’s toegestaan

Wintergreens

Qualifying

X

Stimp